கல்யாணம் செய்ய

உன் தோழியின்


கல்யாணவீட்டில்


தாலிகட்ட உதவிசெய்த


உன்னைப்


பார்த்தபின் தான்


எனக்கும் ஆசை வந்தது


தாலிகட்டி கல்யாணம் செய்ய...!


-யாழ்_அகத்தியன்

No comments:

Post a Comment